Urbanismo

Vilalba é dos poucos concellos de Galicia que non posúe un instrumento xeral de ordenación urbanística, polo que mentras non se desenvolva o PXOM réxese polas normas de aplicación directa da Lei de Ordenación Urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG), e polas Normas subsidiarias e complementarias de planeamento aprobadas o 13 de marzo de 1984.

Lenda:
NSP: Normas Subsidiarias de Planeamento.
MP: Modificación Puntual.
PS: Plan de Sectorización.
PP: Plan Parcial.
PE: Plan Especial.

(Esquema resumo das figuras de planeamento). Ver

PLANEAMENTO XERAL


 1. Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento (NSP) de Vilalba, de 13 de Marzo de 1984.
  1. Normativa xeral, de urbanización, de edificación e regulación do solo. Descargar
  2. Incidencia. Descargar.
 2. M.P. NSP números 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, de 25 de Setembro de 1991.
  1. Memoria e Normativa. Descargar.
  2. Ordenación do termo municipal. Descargar.
  3. Ordenación do solo urbano de Vilalba. Descargar.
  4. Ordenación dos núcleos rurais. Descargar.
 3. M.P. NSP, de 28 de Abril de 1995.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 4. M.P. NSP no contorno ED-37, de 30 de Setembro de 1998.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 5. M.P. NSP número 3, segunda ampliación do Parque Empresarial, de 10 de Outubro de 2002.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 6. M.P. NSP na zona das Pedreiras e Auditorio, de 29 de Xuño de 2004.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 7. M.P. NSP creación de solo urbanizable non delimitado no p.k. 621 da estrada N-634, lugar de A Casilla (Goiriz), de 7 de Abril de 2005.
  1. Normativa e planos. Descargar.
 8. M.P. NSP entre a rúa Ferrería e a rúa As Pedreiras, de 8 de Febreiro de 2007.
  1. Normativa e planos. Descargar.

PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO


 1. P.S. de solo urbanizable non delimitado no p.k. 621 da estrada N-634, lugar de A Casilla (Goiriz), de 2 de Maio de 2007.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 2. P.P. do Parque Empresarial, de 13 de Marzo de 1984.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 3. P.P. Ampliación segunda do Parque Empresarial, de 27 de Xuño de 2003.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 4. P.P. Ampliación terceira do Parque Empresarial, de 27 de Xuño de 2003.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 5. P.E. de Saneamento, de 13 de Marzo de 1984.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 6. M.P PP do Parque Empresarial, de 25 de Setembro de 1991
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 7. M.P. PP Primeira Actuación, de 27 de Xuño de 2003.
  1. Normativa e planos. Descargar.
 8. M.P. PP Ampliación Segunda do Parque Empresarial, de 12 de Maio de 2006.
  1. Normativa. Descargar.
  2. Planos. Descargar.
 9. M.P. segunda do PP ampliación segunda do Parque Empresarial, de 2 de Abril de 2009.
  1. Normativa e planos. Descargar.

Normas Subsidiarias e Complementarias de Planeamento (NSP) de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, de 14 de Maio de 1991. Descargar
Documento de Referencia do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vilalba.  Descargar